De Vraag

Twee badmintonverenigingen uit Waalwijk zochten al een tijdje de samenwerking op. De twee voorzitters namen het initiatief om te onderzoeken hoe ver die samenwerking zou kunnen gaan, met de mogelijkheid van een fusie tussen te twee verenigingen. De gedachte was dat meer samenwerking een oplossing zou kunnen zijn voor de uitdagingen van beide clubs: ledenwerving, locatiehuur, teamsamenstelling, etcetera. Ze zochten hier procesbegeleiding bij. 

Proces begeleid door Rob

De besturen van de twee verenigingen zijn begeleid in het proces van verkenning van de samenwerking. Onder begeleiding van Rob zijn verschillende varianten verkend, de voor- en nadelen en consequenties in kaart gebracht. Rob heeft een ledenavond begeleid waarin de verschillende scenario’s zijn voorgelegd en de visie van de leden op samenwerking is opgehaald. Met speciale aandacht voor alle mogelijke invalshoeken, de traditie en historie van de 2 verenigingen en het eren en respecteren daarvan. In het proces is steeds aandacht geweest voor vormen van weerstand. Weerstand vraagt aandacht voor iets belangrijks, het is van belang om die niet terzijde te schuiven, maar in het ontwerp van de samenwerking een antwoord te vinden op de weerstand, zodat die niet meer nodig is.

Resultaat

De besturen hebben besloten tot een fusie en dit voorstel is in stemming gebracht en aangenomen door beide ledenvergaderingen. De gekozen aanpak waarbij de leden zoveel mogelijk zijn betrokken in het proces heeft geleid tot een breed gedragen besluit.

Opdachtgever
FST Waalwijk en High Speed (via Rabo Club Support)

Rabo & Co interviewde Rob en een van de voorzitters over het fusieproces

lees het hier